برای اینکه تشخیص دهید کارمندان جدید را بهتر است در کدام بخش به کار بگمارید، می توانید به ترتیب زیر عمل کنید:

400 عدد آجر در اتاقی بگذارید و کارمندان جدید را به آن اتاق هدایت نمایید. آنها را ترک کنید و بعد از 6 ساعت بازگردید. سپس موقعیت ها را تجزیه و تحلیل کنید:

o  اگر دارند آجرها را می شمرند، آنها را در بخش حسابداری بگذارید.

o  اگر از نو (برای بار دوم) دارند آجرها را می شمرند، آنها را در بخش ممیزی بگذارید.

o  اگر همه اتاق را با آجرها آشفته کرده اند، آنها را در بخش مهندسی بگذارید.

o  اگر آجرها را به طرزی فوق العاده مرتب کرده اند، آنها را در بخش برنامه ریزی بگذارید.

o  اگر آجرها را به یکدیگر پرتاب می کنند، آنها را در بخش اداری بگذارید.

o  اگر در حال چرت زدن هستند، آنها را در بخش حراست بگذارید.

o  اگر آجرها را تکه تکه کرده اند، آنها را در قسمت فناوری اطلاعات بگذارید.

o  اگر بیکار نشسته اند، آنها را در قسمت نیروی انسانی بگذارید.

o  اگر سعی می کنند آجرها ترکیب های مختلفی داشته باشند و مدام جستجوی بیشتری    می کنند و هنوز یک آجر هم تکان نداده اند، آنها را در قسمت حقوق و دستمزد بگذارید.

o  اگر اتاق را ترک کرده اند، آنها را در قسمت بازاریابی بگذارید .

o  اگر به بیرون پنچره خیره شده اند، آنها را در قسمت برنامه ریزی استراتژیک بگذارید.

o  اگر بدون هیچ نشانه ای از تکان خوردن آجرها با یکدیگر در حال حرف زدن هستند، به آنها تبریک بگویید و آنها را در قسمت مدیریت قرار دهید.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 آذر 1387    | توسط: کرشمه کمالیها    | طبقه بندی: جالب،     |
نظرات()