معادله 1

 

انسان = خوردن + خوابیدن + كار+ لذت

خر =  خوردن + خوابیدن

 

بنابراین:

انسان = خر + كار + لذت

 

در اینصورت:

انسان لذت = خر + كار

 

به عبارت دیگر

انسانی كه لذت نمی برد چون خری است كه فقط كار می كند.

 

معادله 2

 

مرد = خوردن + خوابیدن + پس انداز كردن

خر = خوردن + خوابیدن

 

بنابر این:

مرد = خر+ پس انداز كردن

 

بنابر این:

مرد - پس انداز = خر

 

به عبارت دیگر

مردهایی كه پس انداز نمی كنند با خر برابرند

 

معادله 3

 

زن = خوردن + خوابیدن + هزینه كردن

خر = خوردن + خوابیدن

 

بنابراین:

زن = خر + هزینه كردن

 

در اینصورت:

زن هزینه كردن = خر

 

به عبارت دیگر:

زنهایی كه هزینه نمی كنند خرند.

 

نتیجه گیری از معادلات 2 و 3

مردهایی كه پس انداز نمی كنند = زن هایی كه هزینه نمی كنند

 

بنابراین:

وقتیكه مردها پس انداز می كنند از خر شدن زن هایشان جلوگیری می كنند(نتیجه منطقی 1)

و زن هاییكه هزینه می كنند از خر شدن مردهایشان جلوگیری می كنند (نتیجه منطقی 2)

 

بنابر این خواهیم داشت:

مرد + زن = خر + پس انداز + خر+ هزینه

 

بنابر این....از نتایج منطقی 1 و 2 می توانیم استنباط كنیم كه:

 

مرد + زن = 2خر كه با شادی در كنار هم زندگی می كنند


 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1 آبان 1387    | توسط: کرشمه کمالیها    | طبقه بندی: جالب،     |
نظرات()